M4ti itu pasti… apa sebenarnya maksud alam barz4kh?

KEm4tiAN adalah sesuatu yang pasti dan setiap yang hidup akan merasai kem4tian bahkan tidak ada satu pun dari kalangan yang berny4wa akan terlepas daripada kem4tian.

Firman Allah SWT: (Maksudnya): ”Tiap-tiap diri (sudah tetap) akan merasai m4ti kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami (untuk menerima bal4san).”

Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri berkata Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din menjelaskan bahawa kem4tian sebenarnya hanyalah perubahan keadaan yang dialami oleh r0h, daripada memiliki kuasa penuh ke atas jas4d kepada kehilangan ku4sa itu.

R0h yang sebelumnya dengan berleluasa menggunakan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar dan semua angg0ta jasad yang lain sebagai alat bantunya, pada saat itu, ia tidak mampu melakukannya lagi.

Jelas Zulkifli, para ulama berkata ada perkara lebih d4hsyat daripada kem4tian iaitu lala1 dalam menghadapi kem4tian, berpaling dan sedikit mengingati kem4tian, serta meningg4lkan daripada beramal s0leh yang merupakan bekal setelah kem4tian. Bahkan pada kem4tian sebenarnya terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir.

alam-kubur_20150811_192723

m4ti itu pasti tapi adakah kita sudah bersedia?

“Kem4tian dalam Islam bukanlah kemusn4han untuk selama-lamanya seperti yang dipercayai oleh orang-orang yang ses4t dan jah1l. Kem4tian adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu peringkat ke peringkat lain, dan dari satu persinggahan ke persinggahan seterusnya,” ujarnya.

Sementara itu, Zulkifli berkata, may4t yang berada di dalam kubvrnya hidup secara alam barz4kh. Menerima nikmat ataupun merasai seks4an sebagai permulaan kepada kehidupan akh1rat yang abadi. Sama ada sese0rang itu diberi balasan baik, ataupun dikenakan seks4an.

Kamus Lisan al-Arab oleh Ibnu Manzur mendefinisikan alam barz4kh sebagai suatu tempat di antara dunia dan akh1rat sebelum dihimpunkan di padang mahsy4r, iaitu daripada waktu m4ti hinggalah dibangkitkan. Jadi sesiapa yang m4ti bermakna dia telah memasuki alam barz4kh.

Disebut dalam Mukhtar al-Sihah makna barz4kh ialah dinding pembatas antara dua benda. Ia juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan alam akh1rat sejak dari waktu kem4tian seseorang sehingga dia dibangkitkan.

Manakala Al-Jurjani dalam al-Ta’rifat berkata Al-Barz4kh disebut sebanyak tiga kali dalam al-Quran dan semuanya disebut dalam bentuk kata nama. Dari segi bahasa ia bermakna sesuatu atau penghalang antara dua perkara.

Allah SWT berfirman: (Maksudnya): “Sedang di hadapan mereka ada alam b4rzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari k1amat).”

Zulkifli menjelaskan Imam Ibn Kathir memberitahu maksud al-barz4kh dalam ayat di atas menukilkan beberapa pandangan, antaranya;

m4ti-suri

Seseorang itu tidak dapat kembali semula ke dunia kecuali akan tinggal di akh1rat untuk selama-lamanya.

1. Muhammad bin Ka`ab mentakrifkannya sebagai sesuatu antara dunia dan akh1rat, bukan bersama ahli dunia yang b0leh makan dan minum dan bukan bersama ahli akh1rat yang menerima bal4san amal mereka.

2. Abu Sakhr mengatakan al-barz4kh adalah kubvr, bukan di dunia, bukan di akh1rat. Mereka menetap di dalamnya sehingga hari dibangkitkan.

3. Al-Dahhak menyebut, ia adalah satu temp0h antara kem4tian dan hari dibangkitkan.

4. Mujahid pula memberi definisi al-barz4kh sebagai penghalang untuk mereka (orang yang m4ti) kembali ke dunia.

5. Imam al-Qurtubi pula dalam menjelaskan ayat di atas menyebut bahawa barz4kh itu ialah alam di antara kem4tian dan kebangkitan.

“Menurut Syeikh Ali al-S0buni, alam barz4kh adalah alam yang dilalui oleh manusia setelah meningg4l dunia. Barz4kh dari sudut bahasa adalah pemisah antara dua benda. Alam selepas kem4tian dinamakan alam b4rzakh. Ini kerana, ia menjadi pemisah antara alam dunia dan alam akh1rat,” katanya.

Syeikh al-Maraghi kata Zulkifli ada menjelaskan: Di hadapan mereka terbentang sesuatu yang menghalang mereka untuk kembali ke dunia hingga ke hari k1amat. Di sini terdapat keputusan muktamad untuk mereka berkenaan kembali semula ke dunia.

Jika mereka tidak dapat kembali semula sebelum hari k1amat, maka apalagi sesudahnya, pasti mereka tidak akan berjaya untuk kembali ke dunia selama-lamanya kerana sudah pasti setelah berlaku hari kebangk1tan, sese0rang itu tidak dapat kembali semula ke dunia kecuali akan tinggal di akh1rat untuk selama-lamanya.

Sumber : mStar

Leave a Comment