24 Kes4lahan Di Kelantan Ini B0leh Dihukvm Penj4ra Sehingga 3 Tahun Termasuk Derh4ka Kepada Ibu Bapa

Baru-baru ini, keraj4an negeri Kelantan telah melaksanakan und4ng-und4ng Syar1ah dengan menguatku4sakan En4kmen K4nun Jen4yah Syariah (I) 2019 pada 1 November lalu.

Menurut Sinar Harian, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yakob, mengatakan p1haknya telah memilih kaedah pelaksanaan hukvman retr1butif (hukvman setimpal dengan kes4lahan) dan rest0ratif (hukvman bersifat pemul1han) untuk memulih dan memberi kesedaran kepada pes4lah syar1ah.

En4kmen ini juga turut mendapat perkenan Sult4n Kelantan, Sultan Muhammad V.

Antara kes4lahan baru yang akan dilihat sebagai jen4yah adalah seperti berikut:

Derh4ka kepada ibu bapa
Ilmu sih1r
Nekr0fil1a (bersetvbuh dengan m4yat)

Tidak mengh0rmati bulan Ramadan
Keluar dari 1slam atau cuba untuk kelu4r dari Islam
Memusn4hkan tempat ib4dat

Putar bel1t aj4ran 1slam
Membuat tudvhan p4lsu
Sal4hguna l0go halal

Persetvbuhan dengan bukan manusia
Mencac4h t4tu atau membuat pembed4han k0smetik
Mak4n harta anak yat1m

T1pu sukatan atau ukuran
Menudvh melakukan z1na atau l1wat
Mengg4nggu rumah tangga orang

Hal4ng hidup sebagai suami isteri
Memujvk orang 1slam lar1 dari jagaan
Kata-kata yang boleh memec4kan keamanan

Perkara yang mengkh4yalkan
Berjud1
Muam4lat yang berlawan dengan hvkum

Sub4hat
Penetapan hukvman rest0ratif

Jika didapati bers4lah melakukan mana-mana kesal4han ini, m4hkamah Syar1ah akan memberikan mandat untuk mendengar sebutan k3s dan akan dikenakan hukvman maks1mum penj4ra tiga tahun, dend4 RM5,000, atau 6 seb4tan menggunakan r0tan atau mana-mana hukvman digabungkan.

Perlaksanaan en4kmen ini bukan sahaja untuk menghvkum tapi juga untuk mengajar dan menjinakkan hati pes4lah supaya mengikut aj4ran 1slam dan kembali ke jalan yang benar.

Sumber : Lobak Merah

Leave a Comment